12712AV Banjo 2" Polypropylene Pump Body - FKM

  • $67.20

Part Number Description
12711ABN 1-1/2" Polypropylene Pump Body - Buna
12712ABN 2" Polypropylene Pump Body - Buna
12712AV 2" Polypropylene Pump Body - FKM